Adaptacje

ADAPTACJA PROJEKTU BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO DO WARUNKÓW MIEJSCOWYCH - BEZ ZMIAN

 1. Adaptacja architektoniczna
  • przygotowanie projektu zagospodarowania terenu (część opisowa i rysunkowa),
  • przygotowanie informacji BIOZ,
  • uzupełnienie projektu branży architektonicznej budynku o niezbędne dane,
  • koordynacja prac oraz przygotowanie niezbędnych wniosków do uzyskania opinii, uzgodnień itp. (warunki przyłączenia/informacje techniczne dot. mediów (jeśli brak),
  • warunki lokalizacji zjazdu/potwierdzenia dostępności komunikacyjnej,
  • wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej przygotowywany przez architekta,
  • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
 2. Adaptacja bez zmian poszczególnych branż
  • konstrukcyjnej,
  • sanitarnej (wod-kan, gaz, co)
  • elektrycznej

W skład oferty nie wchodzą:

 1. opłaty administracyjne i skarbowe (np. opinii  ZUDP, koszty pełnomocnictw, mapek, wypisów, wyrysów itp.),
 2. projekt wzmocnienia gruntu, zmiany sposobu posadowienia w stosunku do projektu typowego,
 3. projekt ogrodzenia,
 4. inne specjalistyczne opracowania (np. opinia geotechniczna, badania geologiczno-inżynierskie, opracowania środowiskowe i konserwatorskie, inwentaryzacja zieleni, projekty sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych w tym także studnia, szambo, zbiorniki retencyjne kanalizacji opadowej, projekt zjazdu itp.),
 5. koszt zastępstwa inwestycyjnego (składania/odbierania dokumentów w poszczególnych urzędach).

Inwestor, poza projektem typowym, powinien dostarczyć:

 1. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych przygotowaną przez geodetę.
 2. Mapkę sytuacyjno-wysokościową (zasadniczą), wypisy i wyrys z ewidencji gruntów.
 3. Wypis i wyrys z planu miejscowego i/lub ostateczną decyzję WZ.
 4. Warunki przyłączenia mediów i lokalizacji zjazdu (jeśli Inwestor posiada).
 5. Aktualny odpis z KW lub akt notarialny (do uzupełnienia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością).
 6. Zgody właścicieli działek na przeprowadzenie przez ich działki mediów (jeśli konieczne).
 7. Zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie typowym (jeśli konieczna).
 8. Opinię geotechniczną (po uzgodnieniu lokalizacji budynku na działce).

 

ZAPYTAJ. ZADZWOŃ. SKONTAKTUJ SIĘ.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Podczas rozmowy lub spotkania odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości. Rozumiemy, że nie każdy musi znać się na projektach i adpatacjach. Jesteśmy po to aby Ci pomóc. Nie ma czegoś takiego jak złe pytanie. Skontaktuj się z nami